Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

ŠTA JE UDRUŽENJE ŽENA „SEKA“ GORAŽDE


Udruženje žena „SEKA“ Goražde je specijalizirana, dobrovoljna, nevladina, neprofitna i samostalna organizacija, udruženje žena sa područja GP Kantona Goražde, a svoje aktivnosti bazira kroz glavni projekt Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća „SEKA“ Goražde. Temeljni projektCentar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća „SEKA“ Goražde pruža psihološku i terapijsku podršku i edukaciju, te razvija kulturu dijaloga, a kroz dugogodišnji rad s traumatiziranim ljudima razvio je specifičan pristup, koji ističe važnost prevazilaženja individualnih i kolektivnih trauma kao preduvjeta za izgrađivanje trajnog mira u društvu

VIZIJA ORGANIZACIJE : BPK Goražde je humana, pravedna, ekonomski razvijena i ekološki očuvana zajednica u kojoj se odgovorno upravlja, građani i građanke se osjećaju sigurno, preduzetni su i imaju jednake šanse za samo realizaciju, društveno su aktivni i ravnopravno ostvaruju svoja prava uvažavajući sve različitosti. Sigurno i tolerantno  društvo oslobođeno svih oblika nasilja u kome građanke/ni ostvaruju svoja prava i slobode. Naša vizija se temelji na feminističkoj, humanističkoj filozofiji i tehnikama psihodrame kao osnova za naš rad.

SEKA se zalaže i doprinosi izgradnji mirovno orijentisanog, pravednog, humanističkog i demokratskog društva kroz:

 • Jačanje ličnih kapaciteta pojedinki i pojedinaca za samo realizaciju i društveni angažman
 • Podizanje svijesti, i senzibiliziranje javnosti o nasilju, traumi i posljedicama na pojedince/ke, porodicu i društvo sa ciljem kreiranja adekvatne društvene podrške i prevencije
 • Razvoj i promoviranje inovativnih pristupa u pružanju psihoterapijske/trauma terapijske podrške kroz unaprjeđenje znanja, vještina i pristup stručnjaka/kinja u pružanju psiho-odnosno-trauma-terapijske i druge vrste podrške
 • Podsticanje društvenog aktivizma mladih u zajednici
 • Javno zagovaranje za odgovorno upravljanje i učešće u odlučivanju o politikama koje utiču na kvalitet svakodnevnog života građanki i građana (a naorčito u oblastima: održivi razvoj/ekologija, antidiskriminacija, borba protiv nasilja, gender demokracija, obrazovanje, zdravstvena i socijalna politika…)

POSTIGNUĆA ORGANIZACIJE

 1. UŽ „SEKA“ Goražde 2015 dobila nagradu od psihološkog centra „ESRA“ Beča, Austrija za izuzetnu posvećenost u svom radu sa traumatiziranim osobama kao što su izbjeglice, imigranti ili manjinske grupe, a vrednuje se i dostignuća u psihološkim smjernicama, podršci, tretmanu te za izuzetan rad na polju nauke.
  1. Za dan BPK-a, Goražde  i Grada Goražda 18.09.2022 godine  UŽ „SEKA“ Goražde  je dobila  Javno priznanje „Plaketa kantona“ za izuzetan doprinos u pružanju psihološke pomoći ranjivim grupama stanovništva i za  izuzetan doprinos u  razvoju nevladinog  sektora i  građanskog aktivizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.
  2. Osnivanje i realizacija temeljnog projekta Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj KUĆA „SEKA „ Goražde/razvijen specifičan „mirovno terapijski pristup“ kroz pružanje konkretne psihološke podrške- U praktičnoj primjeni terapijski pristup se opredmećuje preko istrumenata psihodrame, strukture i tehnika rada psihodrame kao terapijske metode.
  3. Izdanje knjige 2011-te „Vratiti svoju djelotvornost i samopoštovanje“ autorice Gabriele Müller i Edita  Ostojić Knjiga je namijenjena psiholozima/ma, neoropsihijatrima/cama, pedagogicama/zima, socijalnim radnicama/cima i svima onim koji psihoterapijski rade sa ljudima. Knjiga im može poslužiti kao savršen “alat” pri radu da u njoj pronađete konkretne poticaje za svoj rad i da u vama potakne interes za psihodramu, odnosno psihodramsku terapiju traume.
  4. Četiri grupe stručnjakinja iz psihosocijalne oblasti, svaka grupa po 3,5 godine iz zemalja ex Jugoslavije –   Edukativni ciklus Terapija traume metodom psihodrame. Ciklusi edukacije za rad sa traumatiziranim osobama za stručnakinje i aktiviskinje u nacionalno/entitetski mješovitim grupama – sa ovim edukativnim radom dajemo svoj doprinos poboljšanju terapijske ponude za traumatizirane osobe u regionu i povećavamo senzibilnost za društvenu dimenziju traume.

NAŠ TIM

Upoznajte naš tim

ESMA DRKENDA

predsjednica udruženja i koordinatorica Centra za edukaciju, terapiju I demokratski razvoj Kuća “SEKA” Gorazde

AMINA SARAJLIĆ

dopredsjednica udruženja, stručna saradnica za rad sa djecom, mladima i roditeljima u Centru za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća SEKA Goražde

MERSIHA DRKENDA

saradnica za administraciju u Centru za edukaciju, terapiju I demokratski razvoj Kuća SEKA Goražde

ADISA OMERBAŠIĆ

saradnica u Centru za edukaciju, terapiju I demokratski razvoj Kuća SEKA Goražde

ANISA MEDOŠEVIĆ

saradnica u Centru za edukaciju, terapiju I demokratski razvoj Kuća SEKA Goražde

GABRIELE MÜLLER

Pokretačica osnivanja UŽ „SEKA“ Goražde

dipl. pedagoginja, trauma terapeutkinja sa preko 30 godina iskustva u savjetodavnom, terapijskom i psiho-edukativnom radu sa traumatiziranim ženama i djecom, kao i sa ratom traumatiziranim borcima (od 2004.). Od 1998 do 2018  voditeljica stručnih edukacija “Terapija traume metodom psihodrame” za suradnice ženskih organizacija i institucija u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Srbiji i Libanonu.  Od 1997 . stručna voditeljica projekta “Centar za terapiju, obrazovanje i rekreaciju žena i djece – Kuća SEKA” na Braču u Hrvatskoj, a od 2007.  do 2018. godine stručna voditeljica Centra za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća „SEKA“ Goražde u Bosni i Hercegovini. Pokretačica za osnivanje Udruženja “Svjetlost Drine” Gorazde – udruzenje za psihosocijalnu pomoc ratom traumatiziranim borcima (2004.) kao i edukatorica i supervizorica tima “Svjetlost Drine”. Od 2019. godine u mirovini, ali jos aktivna kao savjetnica i supervizorica tima Kuce SEKA.

 • Gabriele Müller, zajedno sa Editom Ostojić je autorica knjige Vratiti svoju djelotvornost i samopoštovanje -Terapija traume metodom psihodrame, koju je  UŽ „SEKA“ Goražde izdalo 2011 godine
 • Za izuzetan humanitarno – socijalni rad i doprinos razvoju i boljitku Općine Goražde – 2010 godine  dobitnica je Javnog priznanja Grada Goražda –  PRIJATELJICA GORAŽDA
 • EDITA OSTOJIĆ, mr.sc. psihologinja, specijalistkinja traumatske psihologije, POČASNA ČLANICA UŽ „SEKA“ Goražde. kao psihologinja radila uglavnom u medicinskim ustanovama, a od 1993. u projektu za pružanje pomoći ženama i djeci, žrtvama traume i nasilja „Medica Zenica“ poslove savjetovanja i terapije. Od 1995.  bavila se edukativnim radom iz oblasti rada sa žrtvama traume i nasilja u okviru brojnih projekata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Albaniji, Kosovu, Afganistanu i Libanonu. Od 1998. suradnica i edukatorica u projektu SEKA. Ko-autorica i autorica nekoliko priručnika iz oblasti rada sa žrtvama traume i nasilja

SARADNICE KOJI SU I  ČLANICE TIMA KUĆE „SEKA“ GORAŽDE

ARIJANA ĆATOVIĆ – dipl. Pedagoginja-psihologinja , psihoterapeutkinja, podržavajuća članica UŽ „SEKA“ Goražde, završila tri i pol godišnji edukativni ciklus „Terapija traume metodom psihodrame  od 2019 godine angažirana na poslovima pružanja psihološke pomoći podrške u Centru za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

GORDANA ŠAPČANIN, socijalna radnica, završila tri i pol godišnji edukativni ciklus „Terapija traume metodom psihodrame.  od 2021 godine angažirana na poslovima pružanja psihološke pomoći podrške u Centru za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

LEJLA KAZAGIĆ, članica UŽ „SEKA“ Goražde i vanjska saradnica Centra za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća „SEKA“ Goražde

POČASNE ČLANICE UŽ „SEKA“ GORAŽDE

EDITA OSTOJIĆ, MIRJANA BILAN, IRENE COMERZANA I NURKA BABOVIĆ

ČLANICE UŽ”SEKA” GORAŽDE

NASTANAK I ISTORIJAT

Deset godina (od 1997-2007) ženski mirovni projekt Kuća „SEKA“ Brač – Centar za terapiju, obrazovanje i rekreaciju žena i djece  imao je sjedište na jadranskom otoku Braču u Hrvatskoj. Centar je pružao  psiho-edukacije, psihološku podršku i rekreaciju ženama i djeci, koji su preživjeli nasilje u ratu ili druge oblike nasilja. Mjesto na kome se projekt nalazio na posjetiteljke je djelovao oslobađajuće, osnažujuće, a na terapijski proces kao neka vrsta katalizatora. Bilo je idealno za rad miješanih grupa i omogućavao da se učesnice koje su poticale iz različitih nacionalnih grupa usmjere jedne na druge i razviju uzajamno razumjevanje. U deset godina projekta SEKA na Braču, realiziran je jedan zbijen program ponude psihološke pomoći, edukacija i psiho terapijskih odmora. Od jula 1997 do jula 2007 u programima Kuće SEKA učešće je uzelo ukupno više od 1600 stručnih kolegica, žena i djece iz oko 150 ženskih organizacija i institucija Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Albanije.  Nakon devet godina rada Kuće „SEKA“ na Braču krajem 2006. godine pokazalo se da iz financijskih i personalnih razloga projekt ne može dalje opstati na Braču.

Kroz razne projekte koje je Kuća „SEKA“ pored rada na Braču od 2006. godine provodila u Goraždu  pokazalo se da područje BPK-a, Goražde,  ima  izuzetne potrebe za program Kuće „SEKA“. Stanovništvo ovog grada i okolna sela bilo je izloženo teškim i dugotrajnim ratnim iskustvom, ali do tada nisu imali adekvatnu psihološku i psihoterapijsku pomoć.  Pored toga kao posljedica rata i danas na ovim prostorima što se tiče bošnjačkog i srpskog stanovništva, društvo je duboko podijeljeno. 

U martu 2007. u Goraždu s grupom angažiranih žena, a na inicijativu Gabriele Müller, dipl. pedagoginja, trauma terapeutkinja sa preko 30 godina iskustva u savjetodavnom, terapijskom i psiho-edukativnom radu, stručna voditeljica Kuće „SEKA“ Brač, osnovano je UŽ „SEKA“ Goražde sa namjerom da nastavi rad projekta Kuće „SEKA“ Brač sa ciljevima koji su slični ili se baziraju na istom konceptu kao na Braču ali sa adaptiranim djelatnostima prema potrebama specifičnog područja tj. BPK-a Goražde. Projekat SEKA je 2007 godine preselio u Goražde, a već u septembru 2007 godine je otvoren Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća „SEKA“ Goražde.