Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

NAŠE USLUGE

Glavna tematska pitanja (teme) intervencije organizacije

Psiho terapijski, trauma terapijskii psihoedukativni rad poboljšanje psihičkog I fizičkog zdravlja žena i dejce koji su preživjeli razne oblike nasilja u ratu, u porodici kao i sekualizirano, rasističko nasilje ili diskriminaciju radi vjere ili ličnog načina života:

–              (Trauma) terapijski individualni i grupni rad sa ženama – pretežno preživjelim (seksualnim) nasiljem u ratu, zatočeništvu u logoru, nasilju u obitelji, (seksualnom) nasilju u djetinjstvu i adolescenciji

–              (Trauma) terapijski i psiho-edukativni grupni i individualni rad s djecom,mladima i djevojkama (transgeneracijske traume), žrtvama porodičnog nasilja;

–              Psiho-edukativni grupni rad s ratom traumatiziranim bocima; Obuka za volontere veteranskog projekta ‘Svjetlost Drine’; Supervizija s terapeutima terapijske grupe za traumatizirane borce; supervizija sa socijalnim radnikom i s volonterskim timom u veteranskom projektu ( do 2018-te)

–              Psiho-edukativne radionice i individualno savjetovanje za majke / roditelje.

–              Pružanje psiho-edukativnih odmora (svaki po 12 dana) na Jadranu za grupe od 20 (ratno) traumatiziranih žena i djece (završeno 2013. god.)

–              Individualni rad (terapija traume) s ratom traumatiziranim veteranima (u suradnji s veteranskim klubom “Svjetlost Drine” Goražde)

–              Savjetovanje sa parovima ili porodicom

–              Poseban rad na osnaživanju žena, djevojaka kao i senzibiliranje dječaka i muškaraca.

–              Jačanje ličnih kapaciteta pojedinki i pojedinaca za samorealizaciju i društveni angažman / OSNAŽIVANJE

Edukacije

–              Stručne višegodišnje edukacije u terapiji traume na bazi psihodrame za kolegice iz socijalnih i zdravstvenih ustanova kao i NGO, (BiH i zemlje bivše Jugoslavije) dodatne redovne edukacije na teme “trauma”, ‘nasilje’, ‘rad s žrtvama nasilja’, ‘rad sa počiniteljima’ i. dr.

–              Supervizijski seminari i individualna supervizijar za kolege iz lokalnih i regionalnih institucija i organizacija

–              Podrška stručnim kolegama/kolegicama (npr. Psiho-terapeutkinjama/ema, Pedagoginjama/pedagozima, socijalnim radnicama i psihoscijalnim pomagačicama kroz stručne edukacije, supervizije i rasterećenje, kao i prevenciju od pregorjevanja.

Zagovaranje i javni rad

–              Javno zagovaranje za odgovorno upravljanje i učešće u odlučivanju o politikama koje utiču na kvalitet svakodnevnog života građanki i građana.  Stalno zalaganje na provedbi Istanbulske konvencije na lokalnom nivou.

–              – Podizanje svijesti, i senzibiliziranje javnosti o nasilju, traumi i posljedicama na pojedince/ke, porodicu i društvo sa ciljem kreiranja adekvatne društvene podrške i prevencije

–              Osvještavanje i senzibiliranje u vezi ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, kao I dječijih prava.

–              Javni rad, aktivizam i promoviranje tema vezana za rad projekta SEKE sa ciljem osvještavanja društva o određenim temama (trauma, nasilja, posljedice traume i nasilja, ljudska/ženska prava, prava djece i dr.): organizacija konferencija, okruglih stolova, uličnih akcija, televizijskih i radio emisija);

–              Izdavačka djelatnost  (samostalna ili u partnerstvu)  koja se odnosi na    knjige , publikacije u cilju osvještavanja stručne ali i šire javnosti, temama povezanim sa ciljevima i radom  Udruženja i Centra za   edukaciju, terapiju i  demokratski razvoj  Kuća „SEKA“ Goražde

–              Rad na umrežavanju i kooperaciju sa drugim organizacijama i institucijama: Sudjelovanje u odborima, konferencijama i sastancima na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini (umrežavanje i promicanje demokratizacije, mirovni proces i rodna demokracija; realizacija ljudskih / ženskih prava)