Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

Javni poziv za dostavljanje ponuda:Nabavka i štampa promotivnog materijala


 • Protokol broj: 10-15-111/23
 • Datum: 23 .03.2023. godine

Nabavka i štampa promotivnih materijala:

PredmetNabavka i štampa promotivnih materijala
UgovaračUdruženje žena „SEKA“ Goražde
U okviru projekta„UdruŽENI za ravnopravnost-prevencija rodno zasnovanog nasilja“
Lokacija isporukeGoražde, BiH
Kontakt osobeAmina Sarajlić, Mersiha Drkenda
Kontakt informacijesekago@bih.net.ba
Datum objave zahtjeva za ponudu23. 03. 2023.godine
Trajanje poziva za dostavljanje ponuda 5 radnih dana
Krajnji rok za dostavu ponuda29. 03. 2023. do 12:00h

Ukratko o ugovaraču i projektu:
Udruženje žena „SEKA“ Goražde relizuje projekat „ UdruŽENI za ravnopravnost – prevencija rodno zasnovanog nasilja„ , a koji se implementira u sklopu Regionalnog Programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu2 – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Cilj projekta „UdruŽENI za ravnopravnost – prevencija rodno zasnovanog nasilja“ je da se doprinijese senzibiliziranju i informisanju stanovništva Grada Goražda o rodno zasnovanom nasilju i njegovim posljedicama.
Projekat će ujedno i senzibilizirati javnost po pitanju date tematike, osnažiti žene i mlade djevojke da zastupaju sebe i svoja lična prava, što će dodatno uticati i na poboljšanje kvalitete njihovih života.
Promocija projektnih aktivnosti kao i cjelokupnog projekta predstavlja iznimno značajan segment u implementaciji istog. Posebnu pažnju posvetili smo promotivnim aktivnostima i materijalima kojima ćemo bolje informisati građanke i građane o incijativama, uspjesima i ciljevima projekta koje želimo da postignemo.

• PREDMET NABAVKE: Nabavka i štampa promotivnog materijala
Uzimajući u obzir specifične ciljeve i viziju projekta „UdruŽENI za ravnopravnost – prevencija rodno zasnovanog nasilja“ , od ponuđača se očekuje sljedeće:
Osigurati nabavku, kvalitet, ispravnost i potrebnu količinu sljedećih promotivnih materijala:

 • 200 komada vezica za akreditaciju : dimenzija 1×80 cm; Boja bijela (dizajn koji će biti dostavljen)
 • 80 komada plastičnih hemijskih olovki : boja bijela, (dizajnom koji će biti dostavljen)

PRAVO PRIJAVE:
Pravo prijave imaju sva pravna lica iz Bosne i Hercegovine koja imaju registrovanu djelatnost štampanja promotivnih artikala i sličnog asortimana proizvoda.

• OBAVEZE IZVRŠILACA:
Od odabranog Izvršioca posla se očekuje sljedeće:

 • Osigurati po uzorak od svakog promotivnog materijala za Naručioca i, po odobrenju uzoraka:
 • Osigurati nabavku navedenih promotivnih materijala u skladu sa datim specifikacijama
 • Osigurati kontinuirane konsultacije sa Naručiocem u vezi sa štampom promotivnih materijala,
 • Osigurati kvalitetnu isporuku promotivnih materijala uz poštivanje dogovora oko roka isporuke sa Naručiocem
 • Osigurati štampu promotivnih materijala u skladu sa instrukcijama Naručioca prema postojećim kreativnim rješenjima i pravilima vidljivosti projekta „UdruŽENI za ravnopravnost – prevencija rodno zasnovanog nasilja“

• KOMUNIKACIJA SA UGOVARAČEM:
Sve informacije u vezi sa nabavkom, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom drugi način korespondencije ugovarač neće smatrati valjanim. Sva korespondencija između ugovarača i ponuđača treba se odvijati isljučivo putem e-maila, sa naznakom u naslovu mail-a: „Upit – Nabavka i štampa promotivnih materijala. Br. 10-15-111/23“
Kontakt osobe su: Amina Sarajlić i Mersiha Drkenda

• PRIPREMA PONUDE:
Ponude se dostavljaju na email adresu naznačenu u sekciji „Način dostavljanja ponude“.
Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke.

Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima, neće se uzeti u razmatranje.
Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja ponude.
Ponuda mora sadržavati datum i potpis ponuđača sa kontakt informacijama. Ukoliko sadrži više od jedne stranice, potrebno je da sve stranice ponude budu numerisane, na način da je vidljiv redni broj stranice.
U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija: „Izmjena/dopuna/povlačenje ponude, Br. 10-15-111/23 .“

PONUDA TREBA DA SADRŽI SLJEDEĆU OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

4. Rješenje o registraciji kompanije, ne starije od 6 mjeseca (ponuđač mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koje su predmet ovog postupka nabavke)

Sva obavezna dokumentacija mora biti ovjerena ,potpisana i skenirana. Ponuđač koji bude odabran, originale primjerke dostavlja naknadno.
Sve ponude se primaju elektronskim putem. UŽ „SEKA“ Goražde mora potvrditi prijem ponude u roku od 24h od prijema.

PERIOD VAŽENJA PONUDE:
Period važenja ponude je 30 dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude. Period važenja ponude treba biti jasno iskazan u ponudi.

• ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU:
Ugovorač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača najkasnije pet (5) radnih dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

• ROK, NAČINI I USLOVI PLAĆANJA IZABRANOM PONUĐAČU:
Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti na žiro račun ponuđača, po primitku finalne fakture nakon izvršavanja usluge. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

• KRITERIJ ZA ODABIR NAJBOLJE PONUDE:
Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovu sljedećih kriterija:

 • Pokazane stručnosti i iskustva ponuđača
 • Potvrda o mogućnosti isporuke promotivnih materijala u datom roku
 • Finansijske ponude

• NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE:
Ponuđači su obavezni da pripreme ponude i dostave dokumente u skladu sa navedenim zahtjevima. Ponude koje nisu u skladu sa navedenim zahtjevima neće se uzeti u razmatranje.
Ponude se mogu dostaviti : isključivo putem e-maila na e-mail adresu sekago@bih.net.ba  sa naznakom: „Nabavka i štampa promotivnih materijala, Br. 10-15-111/23

• ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDE:
Krajnji rok za dostavljanje ponude je 29.03.2023. do 12:00h.
Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnije u roku od pet (5) dana. U istom periodu bit će obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *