Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

Javni poziv za dostavljanje ponuda: Nabavka osvježenja (Voda, prirodni sok, zdrava grickalica )


PREDMET: Poziv za dostavljanje ponude u postupku direktnog sporazuma

U ime Udruženja žena „SEKA“ Goražde, pozivamo Vas da dostavite ponudu za nabavku osvježenja za potrebe projekta „UdruŽENI za ravnopravnost- prevencija rodno zasnovanog nasilja“ koji implementira Udruženje žena „SEKA“ Goražde, a koji se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2- ReLOaD 2, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u saradnji sa Gradom Goraždem.

Predmet nabavke: Nabavka osvježenja (Voda, prirodni sok, zdrava grickalica ) prema slijedećoj specifikaciji:

Tabela 1. Ukupno za 6 edukativnih radionica

RbNaziv artiklaJed.mj.KolicinaCijena bez PDV-aPDVCijena sa PDV-om
1Voda 0,5l        kom90   
2Prirodni sok  0,5lkom90   
3Zdrave grickalice (studentski mix)kom90   
UKUPNO   
Tabela 1. Ukupno za 6 edukativnih radionica

                                                                                                                     

RbNaziv artiklaJed.mj.KolicinaCijena bez PDV-aPDVCijena sa PDV-om
1Voda 0,5l        kom15   
2Prirodni sok  0,5lkom15   
3Zdrave grickalice (studentski mix)kom15   
UKUPNO   
Tabela 2. Po radionici

Napomena: Isporuka osvježenja će se vršiti prije svake radionice u dogovoru sa izabranim ponuđačem.

Ponuda treba sadržavati podatke o ponuđaču: naziv, sjedište, adresa, JIB, broj računa, broj telefona/fax. Uz ponudu dostaviti i Rješenje o registraciji kompanije, ne starije od 6 mjeseci (ponuđač mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koje su predmet ovog postupka nabavke).

Sva obavezna dokumentacija mora biti ovjerena, potpisana i skenirana. Ponuđač koji bude odabran originalne primjerke dostavlja naknadno.

Kriterij za dodjelu: najniža cijena tehnički odgovarajuće ponude.

Rok, način i uslovi plaćanja: Plaćanje u roku od 7 dana od dana završetka isporuke i dostavljanja fakture, a sredstva će se uplaćivati na žiro račun ponuđača. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

Rokovi isporuke usluga:  Po dogovoru sa ugovaračem.

Mjesto isporuke: Goražde, Udruženje žena „SEKA“, Ibrahima Popovića 49.

Datum objave javnog poziva za nabavku osvježenja za 6 edukativnih radionica:  19.04.2023.g.

Rok za dostavu ponude: 5 radnih dana ,do 27.04.2023.

Način dostavljanja ponuda: Ponuda mora biti zaprimljena u ugovornom organu, do datuma i vremena navedenog u Pozivu.

Ponudu je moguće dostaviti putem e-mail adrese na: sekago@bih.net.ba sa naslovljenim predmetom: „Ponuda za nabavku osvježenja“.

U tom slučaju ocjena poštovanja roka za dostavljanje ponude će biti datum i vrijeme koji će biti automatski generisani prilikom slanja email-a.


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *